Statut

Załącznik

do Uchwały Nr XL/456/09

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 25 września 2009 r.

STATUT

dzielnicy Czerwionka Karolinka

w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Wspólnotę lokalną dzielnicy stanowią jej mieszkańcy.

§ 2

1. Dzielnica Czerwionka Karolinka jest jednostką pomocniczą Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny zwaną dalej „gminą”.

2. Dzielnica Czerwionka Karolinka obejmuje terytorium o powierzchni 267 ha. Dokładny przebieg

granic ukazuje mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do statutu.

3. Zasady tworzenia, znoszenia lub zmiany granic dzielnicy jako jednostki pomocniczej gminy,

określa statut gminy.

4. W dzielnicy nie tworzy się jednostek niższego rzędu.

5. Organizację i zakres działania dzielnicy określa niniejszy statut zwany dalej “statutem”.

II. Zakres działania i zadania dzielnicy.

§ 3

1. Do zakresu działania dzielnicy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także

powierzone jej przez Radę Miejską służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie

warunków życia jej mieszkańców.

2. Organy dzielnicy w sprawach należących do jej zakresu działania mają dostęp do materiałów

i informacji z jednostek organizacyjnych gminy na prawach wynikających dla pracowników

Urzędu Gminy i Miasta z instrukcji i zarządzeń dot. obiegu dokumentów.

§ 4

Do zadań dzielnicy należy:

1) działanie na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnych, w tym udzielanie

informacji, pomocy organizacyjnej oraz opiniowanie wniosków o utworzenie osiedli

o zwartej zabudowie,

2) reprezentowanie interesów społeczności dzielnicy względem organów gminy, organów

administracji rządowej i innych podmiotów życia publicznego,

3) organizowanie zbiorowej działalności społeczności dzielnicy w sprawach publicznych

mających znaczenie dla gminy, województwa, kraju,

4) współdziałanie z organami gminy oraz ze szkołami i innymi jednostkami organizacyjnymi

gminy, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami

społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców zainteresowanych rozwiązywaniem

spraw związanych z ich miejscem zamieszkania, a także z innymi dzielnicami i sołectwami

gminy,

5) uczestniczenie w komisjach:

a) konkursowych wybierających dyrektorów miejsko-gminnych placówek działających

w dzielnicy z wyjątkiem postępowań konkursowych regulowanych ustawowo (np.

szkoły),

b) odbioru robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez gminę,

realizowanych na obszarze dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań

finansowanych ze środków dzielnicy,

6) wnioskowanie do organów gminy oraz Urzędu Gminy i Miasta i jednostek komunalnych,

a także innych jednostek funkcjonujących na obszarze dzielnicy, w sprawach istotnych dla

społeczności lokalnej, a w szczególności w sprawach:

a) lokalizacji obiektów o znaczeniu publicznym,

b) organizacji usług zdrowotnych,

c) likwidacji samowoli budowlanej,

d) projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących

terenu dzielnicy, w tym zgłaszanie postulatów przed ich sporządzeniem,

e) inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,

f) funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej,

g) wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla gminy w trybie ustalonym przez Radę

Miejską,

h) funkcjonowania komunikacji publicznej,

i) nazw ulic, placów czy obiektów,

7) opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw dotyczących społeczności lokalnej,

a w szczególności:

a) projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

dotyczących obszaru dzielnicy,

b) inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,

c) tworzenia lub likwidacji placówek oświaty i upowszechniania kultury,

d) innych spraw przekazanych dzielnicy do zaopiniowania przez Radę Miejską lub

Burmistrza,

e) zmiany przeznaczenia budynku stanowiącego mienie gminy,

f) zmiany nazw ulic, placów czy obiektów,

g) ustanawiania indywidualnej formy ochrony przyrody,

h) lokalizacji pomników i tablic pamiątkowych,

8) ocena gospodarności oraz funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych i innych

jednostek wykonujących zadania gminy na terenie dzielnicy,

9) przyjmowanie mieszkańców w ich sprawach indywidualnych należących do zakresu

działania dzielnicy.

§ 5

Dzielnica posiada kompetencje opiniodawcze przy wyborze szczegółowych zadań w następujących

dziedzinach (zadania powierzone):

a) prace remontowe w obiektach gminnych, w przypadku ubiegania się o pomoc ze środków

dzielnicy,

b) prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia,

c) tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą,

d) budowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem,

e) lokalne wydarzenia kulturalne,

f) linii komunikacji publicznej,

g) zbycia nieruchomości komunalnych na terenie dzielnicy.

§ 6

Dzielnica prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

§ 7

Organy gminy powiadamiają niezwłocznie dzielnicę o podejmowanych i projektowanych

rozstrzygnięciach.

Dzielnica jest zobowiązana udzielić opinii w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownego pisma

przewodniczącemu Zarządu Dzielnicy, chyba że organy gminy i przewodniczący ustalą w drodze

porozumienia inaczej. Nieudzielenie opinii w w/w terminie oznacza akceptację dla projektowanych

przez władze gminy rozstrzygnięć.

§ 8

Na wniosek Burmistrza poparty pozytywną opinią Rady Dzielnicy, Rada Miejska może upoważnić

Zarząd do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

III. Organy dzielnicy.

§ 9

Organami Dzielnicy są:

1) Rada Dzielnicy,

2) Zarząd Dzielnicy.

1. Rada Dzielnicy

§ 10

Organem uchwałodawczym w dzielnicy jest Rada Dzielnicy, zwana dalej „Radą” o liczbie członków 15.

§ 11

1. Rada podejmuje uchwały w sprawach należących do dzielnicy.

2. Do wyłącznej właściwości Rady należy:

1) opiniowanie spraw określonych wyżej w § 4 pkt 7, lit. a, b, e, f ,g, h oraz § 5 lit. c, d, i § 10,

2) wnioskowanie w sprawach określonych wyżej w § 4 pkt 6 lit. a, b, d, e, g, h, i,

3) wybór Zarządu dzielnicy oraz odwołanie członków i całego Zarządu,

4) decydowanie o podejmowaniu prac społecznych z jednoczesnym powołaniem

społecznych komitetów prac społecznych.

§ 12

1. Rada jest uprawniona do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 8 członków Rady.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu z zastrzeżeniami

wynikającymi ze Statutu.

§ 13

1. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

Zwołuje go z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu Dzielnicy.

2. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady na wniosek organów gminy

w terminie przez nie ustalonym. Organ gminy wnioskujący zwołanie posiedzenia jest

zobowiązany podać temat na 7 dni przed terminem posiedzenia.

3. Posiedzenie Rady Dzielnicy w sytuacji, gdy przewodniczący nie zwoła posiedzenia na wniosek

Zarządu Dzielnicy lub w przypadku określonym wyżej w ust. 2, zwołuje Burmistrz lub

upoważniona przez Burmistrza osoba. Dotyczy to także zwołania pierwszego posiedzenia po

wyborach. Pierwszemu posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady.

4. Przewodniczący Rady może informować Burmistrza Gminy i Miasta o wszystkich terminach

posiedzeń Rady zwoływanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Dzielnicy.

5. Przewodniczący Rady winien przynajmniej raz w roku w terminie do końca maja, zwołać zebranie

z mieszkańcami celem przedstawienia sprawozdania z bieżącej działalności Rady i Zarządu

a także z wykonania wydatków finansowych poniesionych przez gminę na realizację zadań

w dzielnicy. W przypadku nie zwołania takiego zebrania zwołuje je Burmistrz powiadamiając

o tym mieszkańców i przewodniczącego Rady w terminie najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym

terminem zebrania.

§ 14

1. Posiedzenia prowadzi przewodniczący lub zwołujący wiceprzewodniczący.

2. Posiedzenia są protokołowane. Protokolanta wybiera każdorazowo Rada na wniosek

przewodniczącego posiedzenia. Protokół i uchwały Rady podpisuje prowadzący obrady

i protokolant.

§ 15

Przewodniczący ogłasza uchwały przez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

2. Zarząd Dzielnicy

§ 16

Organem wykonawczym dzielnicy jest Zarząd Dzielnicy, zwany dalej „Zarządem”.

§ 17

1. Do zadań Zarządu należy zarządzanie codziennymi sprawami dzielnicy, realizacja uchwał Rady

oraz wykonywanie innych czynności określonych niniejszym statutem.

2. W szczególności Zarząd:

- wykonuje zadania z zakresu administracji określonych w ustawach szczegółowych,

- utrzymuje stały kontakt z organami gminy,

- uczestniczy w akcjach pomocy w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych,

- uczestniczy w komisjach przetargowych przy zbywaniu mienia komunalnego na terenie

dzielnicy, poprzez wskazanego członka Zarządu,

- uczestniczy w odbiorach robót i usług realizowanych przez gminę na terenie dzielnicy,

poprzez wyznaczonego członka Zarządu,

- występuje z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi i finansowymi,

- inicjuje prace społeczne,

- organizuje imprezy w dziedzinach kultury, sportu i wypoczynku,

- wydaje opinie i zgłasza wnioski w sprawach nie zastrzeżonych dla Rady Dzielnicy.

§ 18

1. Zarząd składa się z 5 członków w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący.

2. Zebranie Zarządu jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim najmniej trzech członków, w tym

przewodniczący lub wiceprzewodniczący. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością

głosów, w głosowaniu jawnym.

3. Zarząd przyjmuje regulamin pracy na pierwszym swoim posiedzeniu.

4. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.

5. Przewodniczący Zarządu informuje Radę o pracy Zarządu w okresie pomiędzy posiedzeniami

Rady.

IV. Wybory Rady i Zarządu.

§ 19

Radę wybiera się w głosowaniu powszechnym tajnym, bezpośrednim i równym. Zasady

przeprowadzenia wyborów określa załącznik Nr 2 do Statutu.

§ 20

1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego

bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy statutowego składu rady,

w głosowaniu tajnym.

2. Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad.

W przypadku nieobecności przewodniczącego, zadania wykonuje wiceprzewodniczący.

3. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej

1 ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust. 1.

4. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę

w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

5. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust.4, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji

przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji

z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała. Wybory nowego

przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego muszą się odbyć do 30 dni w trybie określonym

w ust.1. Posiedzenie Rady dla tego celu zwołuje Burmistrz lub upoważniony przez Burmistrza

zastępca. Prowadzi to posiedzenie osoba wyznaczona przez Burmistrza lub upoważnionego

zastępcę

§ 21

1. Zarząd Dzielnicy składa się z przewodniczącego Zarządu, wiceprzewodniczącego Zarządu

i trzech członków.

2. Przewodniczącego Zarządu wybiera Rada Dzielnicy spośród swoich członków w głosowaniu

tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezwzględną większością głosów statutowego

składu Rady Dzielnicy. Głosuje się przez postawienie jednego znaku „X” obok wybieranego

nazwiska kandydata.

3. Wiceprzewodniczącego oraz członka Zarządu Dzielnicy wybiera Rada Dzielnicy odrębnie

spośród swoich członków tylko na wniosek przewodniczącego Zarządu, w głosowaniu tajnym,

zwykłą większością głosów. Stosuje się odpowiednio ostatnie zdania ustępu 2.

4. Funkcji w Zarządzie nie mogą pełnić przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy.

§ 22

1. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu nastąpić może na wniosek najmniej 8 członków Rady,

w głosowaniu tajnym, większością najmniej 10 głosów.

2. Odwołanie wiceprzewodniczącego lub członków Zarządu nastąpić może wyłącznie na wniosek

przewodniczącego Zarządu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Rezygnację osoby wybrane do Zarządu, mogą składać na piśmie przewodniczącemu Rady.

4. W sytuacjach opisanych w ust. 1 – 3 uzupełnienie składu Zarządu, bądź wybór nowego Zarządu,

przeprowadza się w trybie określonym w § 21 ust. 2 i 3 statutu, w ciągu 30 dni od zwolnienia się

miejsca w Zarządzie.

§ 23

1. Kadencja Rady trwa 4 lata. Liczy się ona od daty wyboru i kończy z dniem wyboru Rady na nową

kadencję. Nowe wybory należy przeprowadzić w ostatnich trzech miesiącach tego roku,

w którym upływa kadencja. Rokiem tym jest drugi pełny rok kadencji Rady Miejskiej.

2. Kadencja Zarządu dzielnicy trwa 4 lata i kończy się z dniem wyboru pełnego składu nowego

Zarządu.

§ 24

1. Mandat członków Rady wygasa w następujących przypadkach:

- pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego przewodniczącemu Rady, przy czym

przewodniczący Rady dokonując zrzeczenia się mandatu, skład go Burmistrzowi,

- utraty biernego prawa wyborczego,

- skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego,

- śmierci.

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Wygaśnięcie mandatu członka Rady skutkuje automatycznie wygaśnięciem członkostwa

w Zarządzie.

§ 25

Nowe wybory w przypadku opisanym w § 24, winne być przeprowadzone do 60 dni od stwierdzenia

wygaśnięcia mandatu.

Tak wybrany członek Rady pełni funkcję do końca danej kadencji. Zasada określona wyżej w § 23 ma

odpowiednie zastosowanie.

V. Kontrola i nadzór nad działalnością dzielnicy.

§ 26

1. Kontrolę nad działalnością dzielnicy sprawuje Rada Miejska za pośrednictwem Komisji

Rewizyjnej Rady Miejskiej, zgodnie z planem kontroli uchwalonym przez Radę.

2. Nadzór nad działalnością organów dzielnicy sprawuje Rada Miejska na podstawie kryteriów

zgodności z prawem, celowości, gospodarności i rzetelności.

3. Przewodniczący Rady Dzielnicy przekazuje Radzie Miejskiej uchwały z posiedzeń organów do

14 dni od ich podjęcia. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Rada Miejska

w formie uchwały do 60 dni od jej otrzymania. Nie zachowanie 14 dniowego terminu skutkuje

możliwością podjęcia przez Radę uchwały o nieważności do roku od daty podjęcia uchwały przez

organy dzielnicy.

4. Radni Rady Miejskiej, Burmistrz Gminy i Miasta lub upoważnione przez Radę Miejską lub

Burmistrza osoby, mają prawo:

a) wglądu do dokumentacji,

b) dokonywania wizytacji i uczestniczenia w zebraniach organów dzielnicy.

5. Rada Miejska i Burmistrz udzielają pomocy przewodniczącym organów dzielnicy w zakresie ich

działalności. Burmistrz udziela pomocy o charakterze organizacyjnym i administracyjnogospodarczym,

w tym również przy organizacji wyborów do organów dzielnicy.

§ 27

1. W razie powtarzającego się naruszenia przez Radę lub Zarząd przepisów prawa, Rada Miejska,

na wniosek 1 jej ustawowego składu, Burmistrza lub co najmniej 20% mieszkańców

uprawnionych do głosowania z obszaru dzielnicy, może odwołać organy dzielnicy w całości,

bądź jeden z tych organów.

2. W przypadku odwołania w powyższym trybie Rady wygasają automatycznie mandaty członków

Zarządu.

§ 28

1. W przypadku odwołania Rady z przyczyn określonych wyżej w § 27 nowych wyborów nie

przeprowadza się.

2. W przypadku odwołania z powyższych przyczyn Zarządu dzielnicy, wybory nowego Zarządu

przeprowadza Rada Dzielnicy do 30 dni od Uchwały Rady Miejskiej o odwołaniu. Zebranie Rady

dzielnicy zwołuje w tym przypadku Burmistrz w uzgodnieniu z przewodniczącym Rady. Prowadzi

je osoba wybrana spośród zebranych mieszkańców. Zasady określone wyżej w § 21 ust. 2 i 3

mają zastosowanie.

VI. Gospodarka finansowa.

§ 29

1. Środki finansowe dzielnicy stanowią:

1) fundusze wydzielone w budżecie gminy,

2) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

2. Gospodarkę finansową dzielnicy prowadzi Zarząd, zgodnie z uchwałami Rady.

VII. Postanowienia przejściowe i końcowe.

§ 30

Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Dzielnicy.

§ 31

Interpretację Statutu przeprowadza Rada Miejska.

Plik do pobrania:

Załącznik nr 2 do statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka

Redakcja strony: StatutRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 10:10:38
  • Aktualizacja publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 12:36:03
  • Wytworzenie publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 12:36:01
  • Zatwierdzenie informacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 12:36:01
Drukuj Liczba odwiedzin: 1215