Podatek od środków transportowych

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające  osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, jak również posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Przedmiot opodatkowania

 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
 2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony.
 3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
 4. Autobusy.

Termin powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego

 1. W przypadku nabycia nowego środka transportowego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
 3. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
 4. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
 5. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie właśności.  
 6. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, są zobowiązane złożyć w Wydziale Finansowo-Budżetowym Referacie Podatków Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9, DT-1 oraz DT-1/A w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy oraz w przypadku zaistnienia w trakcie roku podatkowego okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby, deklarację sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia zaistnienia powyższych okoliczności.
 7. Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym.

Termin płatności

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie - 14 dni od dnia powstania obowiązku - I rata, do dnia 15 września danego roku - II rata. Jeżeli zaś obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. 

Stawki podatku w 2024 roku

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 • powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 658,00 zł,
 • powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 1.232,00 zł,
 • powyżej 9 t i poniżej 12 t - 1.852,00 zł

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

posiadające 2 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

 • nie mniej niż 12 t i mniej niż 15 t - 2.095,00 zł,
 • nie mniej niż 15 t - 2.381,00 zł.

posiadające 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:

 • nie mniej niż 12 t i mniej niż 15 t - 2.118,00 zł,
 • nie mniej niż 15 t - 2.509,00 zł.

posiadające 3 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

 • nie mniej niż 12 t i mniej niż 19 t - 2.857,00 zł,
 • nie mniej niż 19 t i mniej niż 23 t - 3.123,00 zł,
 • nie mniej niż 23 t - 3.330,00 zł.

posiadające 3 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:

 • nie mniej niż 12 t i mniej niż 19 t - 2.877,00 zł,
 • nie mniej niż 19 t i mniej niż 23 t - 3.142,00 zł,
 • nie mniej niż 23 t - 3.348,00 zł.

posiadające 4 i więcej osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

 • nie mniej niż 12 t i mniej niż 27 t - 3.348,00 zł,
 • nie mniej niż 27 t i mniej niż 29 t - 3.703,00 zł,
 • nie mniej niż 29 t - 4.448,00 zł.

posiadające 4 i więcej osi jezdnych z innym systemem zawieszenia:

 • nie mniej niż 12 t i mniej niż 27 t - 3.391,00 zł,
 • nie mniej niż 27 t i mniej niż 29 t - 3.718,00 zł,
 • nie mniej niż 29 t - 4.479,00 zł.

Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 • do 7 t włącznie - 2.489,00 zł,
 • powyżej 7 t i poniżej 12 t - 2.734,00 zł.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

posiadające 2 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

 • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 2.857,00 zł,
 • nie mniej niż 25 t i mniej niż 31 t - 3.142,00 zł,
 • nie mniej niż 31 t - 2.960,00 zł.

posiadające 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:

 • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 2.896,00 zł,
 • nie mniej niż 25 t i mniej niż 31 t - 3.227,00 zł,
 • nie mniej niż 31 t - 3.462,00 zł.

posiadające 3 i więcej osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

 • nie mniej niż 12 t i mniej niż 40 t - 3.391,00 zł,
 • nie mniej niż 40 t - 4.377,00 zł.

posiadające 3 i więcej osi jezdnych z innym systemem zawieszenia:

 • nie mniej niż 12 t i mniej niż 40 t - 3.433,00 zł,
 • nie mniej niż 40 t - 4.479,00 zł.

Przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton: 514,00 zł.

Przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

posiadające 1 oś jezdną z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

 • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 468,00 zł,
 • nie mniej niż 25 t - 658,00 zł.

posiadające 1 oś jezdną z innym systemem zawieszenia:

 • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 658,00 zł,
 • nie mniej niż 25 t - 1.105,00 zł.

posiadające 2 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

 • nie mniej niż 12 t i mniej niż 28 t - 514,00 zł,
 • nie mniej niż 28 t i mniej niż 33 t - 1.255,00 zł,
 • nie mniej niż 33 t i mniej niż 38 t - 1.727,00 zł,
 • nie mniej niż 38 t - 2.320,00 zł.

posiadające 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:

 • nie mniej niż 12 t i mniej niż 28 t - 637,00 zł,
 • nie mniej niż 28 t i mniej niż 33 t - 1.727,00 zł,
 • nie mniej niż 33 t i mniej niż 38 t - 2.634,00 zł,
 • nie mniej niż 38 t - 2.732,00 zł.

posiadające 3 i więcej osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

 • nie mniej niż 12 t i mniej niż 38 t - 1.381,00 zł,
 • nie mniej niż 38 t - 1.852,00 zł.

posiadające 3 i więcej osi jezdnych z innym systemem zawieszenia:

 • nie mniej niż 12 t i mniej niż 38 t - 1.910,00 zł,
 • nie mniej niż 38 t - 2.613,00 zł.

Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 • mniejszej niż 22 - 1.584,00 zł,
 • równej lub większej niż 22 - 3.330,00 zł.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 70);

Uchwała NrLXXI/673/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 roku (Dz.Urz.WojŚl. z 2023r. poz. 8903)

Uchwała Nr LVIII/548/22 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 roku (Dz.Urz.WojŚl. z 2022r. poz. 7872)

Uchwała Nr XL/424/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 roku (Dz.Urz.WojŚl. z 2021r. poz. 7979) - plik do pobrania XL 424 21.pdf

Uchwała Nr XXVI/296/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2020r. poz. 9022);

Uchwała Nr XIII/135/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2019r. poz. 7987);

Uchwała Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku. (Dz.Urz.Woj. Śl. z 2018r., poz. 8018);

Uchwała Nr XLII/478/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2017r., poz. 6485);

Uchwała Nr XXVIII/317/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2016r., poz. 6452).

 

Kategoria: Podatek od środków transportu [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Uchwała Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
19-01-02 12:56 Brychcy Beata 88KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLII/478/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
17-12-14 13:18 Brychcy Beata 88.39KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVIII 317 16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
16-12-29 14:54 Brychcy Beata 91.46KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/185/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
15-12-15 09:28 Brychcy Beata 92.21KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVIII/638/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
14-12-02 09:33 Brychcy Beata 92.81KB
format: format_pdf Załącznik do deklaracji DT-1-A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 677
16-01-04 10:31 Brychcy Beata 112.28KB
format: format_pdf Uchwała NR XXVI-327-12 w sprawie określenia wysokośći stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
14-01-03 07:56 Katowice IntraCOM 139.95KB
format: format_pdf Uchwała NR XV-155-11 w sprawie określenia wysokośći stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
14-01-03 07:55 Katowice IntraCOM 917.75KB
format: format_pdf Uchwala NR XXXV-469-13 w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych oraz zwolnien obowiazujacych od dnia 1 stycznia 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
14-01-03 07:55 Katowice IntraCOM 90.14KB
format: format_pdf Deklarację na podatek od środków transportu DT-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 712
16-01-04 10:31 Brychcy Beata 150.37KB

Redakcja strony: Podatek od środków transportowychRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
 • Pierwsza publikacja:Katowice IntraCOM2014-01-02 13:40:45
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2024-01-04 12:01:53
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2024-01-04 12:01:51
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2024-01-04 12:01:51
Drukuj Liczba odwiedzin: 6602