Podatek od nieruchomości

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • użytkownikami wieczystymi gruntów;
 • posidaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
  b) jest bez tytułu prawnego.  
 • obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów  opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - ciąży odpowiednio na na jednostkach organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych , faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.
 • jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach,
 • zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe, o której mowa wyżej, nie stosuje się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy, ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności,
 • jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2019r. poz. 737) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.
 • zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe, nie stosuje się, jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli lub posiadaczy jest zwolnionych od podatku od nieruchomośći albo nie podlega temu podatkowi. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współłaścicielach lub posiadaczach, którzy podlegają podatkowi od nieruchomości oraz nie są zwolnieni od tego podatku, w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własnośći lub posiadaniu. 

Przedmiot opodatkowania

 1. Grunty, 
 2. Budynki lub ich części,
 3. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 4. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. 
 3. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzoną na odpowiednim formularzu - w Wydziale Finansowo-Budżetowym Referacie Podatków Urzędu Gminy i Miasta w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Podatnicy są również zobowiązani do informowania organu podatkowego o zmianie sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
 4. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe mają obowiązek złożyć w Wydziale Finansowo-Budżetowym Referacie Podatków Urzędu Gminy i Miasta deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru - do dnia 31 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, jak również odpowiednio korygować deklaracje w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. 
 5. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.   

Termin płatności

 1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej bez wezwania organu podatkowego - do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
 3. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 4. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokośc zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższczych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

Stawki podatku w 2024 roku

 1. Budynki mieszkalne lub ich część, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 1,07 zł.
 2. Budynki lub ich część, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich część, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 33,04 zł.
 3. Budynki lub ich części, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, wpisanych do rejestru zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 204 z późn. zm.), od 1 m2 powierzchni użytkowej - 1,33 zł.
 4. Budynki lub ich część, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m2 powierzchni użytkowej -14,23 zł.
 5. Budynki lub ich część, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,03 zł.
 6. Garaże w budynkach niemieszkalnych oraz garaże wolnostojące nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 11,10 zł.
 7. Pozostałe budynki lub ich część nie wymienione wyżej, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,68 zł.
 8. Budowle - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 9. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2 powierzchni - 1,30 zł.
 10. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchnowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, od 1 ha powierzchni - 6,58 zł.
 11. Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni - 0,67 zł.
 12. Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, od 1 m² powierzchni – 4,36 zł.

Ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości

Zwolnienia w podatku od nieruchomości wprowadzone uchwałą Nr X/111/11 Rady Miejskiej z dnia 22 czerwca 2011r. (Dz.Urz.Woj. Śl. Nr 167, poz. 3095 z dnia 03.08.2011r.) - weszły w życie z dniem 17.08.2011r.

         Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

  • grunty, budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności charytatywnej w okresie jej wykonywania, z wyjątkiem powierzchni zajętych na działalność gospodarczą; 
  • grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej jako drogi, o ile nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby bezpieczeństwa i porządku publicznego, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działąlności gospodarczej;
  • grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu pod warunkiem, że działalność ta jest ogólnie dostępna i bezpłatna, za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
  • budynki, budowle i grunty lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 70);

2. Uchwała Nr LXXI/672/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024roku (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2023r. poz. 8902)

3. Uchwała Nr LVIII/547/22 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listpada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 roku (Dz.Urz.Woj.z 2022r. poz. 7871)

4. Uchwała Nr XL/423/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 roku (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2021r. poz. 7978) - plik do pobrania XL 423 21.pdf

5. Rozporządzenie Ministra Finasów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019r. poz. 1104);

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1185);

7. Uchwała Nr XXVI/295/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2020r. poz. 9021);

8. Uchwała Nr X/111/11 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r., Nr 167, poz. 3095);

9. Uchwała Nr XIII/134/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2019r. poz. 7986);

10. Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2018r., poz. 8016);

11.Uchwała Nr XLI/471/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2017r., poz. 5985);

12. Uchwała Nr XXVI/306/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2016r., poz. 5374)

13. Uchwała Nr XXVIII/318/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016rr. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. (Dz.Urz.Woj. Śl. z 2016r., poz. 6453)

14. Uchwała Nr XII/165/15 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015r., poz. 5464)

15. Uchwała Nr XIII/188/15 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015r., poz. 6729)

16. Uchwała Nr XIII/186/15 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015r., poz. 6727)

Kategoria: Podatek od nieruchomości [ 24 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 906
19-07-02 08:17 Górecki Wojciech 73.5KB
format: format_pdf Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 578
19-07-02 08:16 Górecki Wojciech 38.08KB
format: format_pdf Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
19-07-02 08:15 Górecki Wojciech 37.98KB
format: format_pdf Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 471
19-07-02 08:15 Górecki Wojciech 62.05KB
format: format_pdf Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 483
19-07-02 08:14 Górecki Wojciech 36.68KB
format: format_pdf Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
19-07-01 14:31 Górecki Wojciech 36.6KB
format: format_pdf Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników ZIN-3 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
20-05-05 08:03 Pala Łukasz 32.22KB
format: format_pdf Uchwała Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
19-01-02 12:59 Brychcy Beata 448.49KB
format: format_pdf Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315
19-01-02 12:58 Brychcy Beata 84.62KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLI/471/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
17-12-14 13:15 Brychcy Beata 84.5KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVI_306_2016 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 427
16-12-29 14:52 Brychcy Beata 88.18KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XXVIII/318/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 485
16-12-29 14:51 Brychcy Beata 508.89KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/188/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 849
15-12-15 09:40 Brychcy Beata 81.84KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XIII/186/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 800
15-12-15 09:39 Brychcy Beata 434.92KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XII/165/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 539
15-12-15 09:38 Brychcy Beata 85KB
format: format_pdf UCHWAŁA NR XLVII/625/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 540
14-12-02 09:32 Brychcy Beata 86.79KB
format: format_pdf Uchwała NR XXV-298-12 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomośći obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 426
14-01-03 10:48 Pala Łukasz 344.9KB
format: format_pdf Uchwała NR XXV-297-12 Rady Miejskiej w Czerwionce -Leszczynach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 354
14-01-03 07:53 Katowice IntraCOM 131.62KB
format: format_pdf Uchwała NR XIII-145-11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomośći obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
14-01-03 07:52 Katowice IntraCOM 425.77KB
format: format_pdf Uchwała NR XIII-144-11 Rady Miejskiej w Czerwionce -Leszczynach z dnia 28 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
14-01-03 07:52 Katowice IntraCOM 427.12KB
format: format_pdf Uchwala NR XXXV-470-13 w sprawie okreslenia wzorow formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomosci obowiazujacych od dnia 1 stycznia 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
14-01-03 07:52 Katowice IntraCOM 328.65KB
format: format_pdf Uchwala NR XXXIV-451-13 Rady Miejskiej w Czerwionce -Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013 roku w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci obowiazujacych od dnia 1 stycznia 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
14-01-03 07:52 Katowice IntraCOM 81.54KB
format: format_pdf Informacja w sprawie podatku od nieruchomosci 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 561
14-01-03 10:41 Pala Łukasz 87.87KB
format: format_pdf Deklaracja na podatek od nieruchomosci 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 863
14-01-03 10:41 Pala Łukasz 90.84KB

Redakcja strony: Podatek od nieruchomościRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
 • Pierwsza publikacja:Katowice IntraCOM2014-01-02 13:40:13
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2024-01-04 12:01:30
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2024-01-04 12:01:28
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2024-01-04 12:01:28
Drukuj Liczba odwiedzin: 18218