Podatek rolny

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkowanikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a)  wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego albo
b)   jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w sklad Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych.

Przedmiot opodatkowania

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Powstania i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć w Wydziale Finansowo-Budżetowym Referacie Podatków Urzędu Gminy i Miasta informację o gruntach, na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub o zaistnieniu zmian.
 3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są zobowiązane złożyć w Wydziale Finansowo-Budżetowym Referacie Podatków Urzędu Gminy i Miasta deklarację na podatek rolny  na dany rok podatkowy, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, a także odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.
 4. Obowiązek składania informacji i deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.
 5. Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 6. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.
 7. Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji.
 8. Łączne zobowiązanie pieniężne należne od przedmiotów opodatkowania stanowiących współwłasność lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej osób fizycznych ustala się w odrębnej decyzji (nakazie płatniczym), który wystawia się na któregokolwiek ze współwłaścicieli (posiadaczy). Jeżeli gospodarstwo rolne prowadzi w całości jedna z tych osób, nakaz płatniczy wystawia się na tę osobę.     

Termin płatności

 1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.
 3. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podstawa opodatkowania

 1. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
  a)   dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
  b)    dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 2. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów - sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawne

 

Stawki podatku rolnego na 2019 rok

 1. Grunty gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego - 135,90 zł.
 2. Pozostałe grunty, od 1 ha fizycznego - 271,80 zł.

Ulgi i zwolnienia

Zwolnienia i ulgi ustawowe reguluje rozdział 4 ustawy o podatku rolnym.

Podstawa prawna: 
1.  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1892 ze zm.);

2. Uchwała Nr XXVIII/319/16 z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. (Dz.Urz.Woj. Śl. z 2016r., poz. 6454);
3. Uchwała Nr XXXV/471/13 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku. (Dz. Urz.Woj.Śl. z 2013r., poz. 7086)
4. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku   rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z  2018r. poz. 1004)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Podatek rolny [ 12 ]
Deklaracja na podatek rolny DR-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r. Deklaracja na podatek rolny DR-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
19-07-02 08:31
Górecki Wojciech
63.69KB
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-07-02 08:30
Górecki Wojciech
35.24KB
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-07-02 08:30
Górecki Wojciech
34.11KB
Informacja o gruntach IR-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r. Informacja o gruntach IR-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-07-02 08:29
Górecki Wojciech
49.05KB
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-07-02 08:28
Górecki Wojciech
34.77KB
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-07-02 08:28
Górecki Wojciech
33.83KB
Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników ZIR-3 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników ZIR-3 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-07-02 08:27
Górecki Wojciech
32.18KB
Uchwała Nr XXVIII 319 16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku. Uchwała Nr XXVIII 319 16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
16-12-29 14:55
Brychcy Beata
495.09KB
Uchwała NR XXV-299-12 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku Uchwała NR XXV-299-12 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
14-01-03 10:48
Pala Łukasz
386.8KB
Uchwala NR XXXV-471-13 w sprawie okreslenia wzorow formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiazujacych od dnia 1 stycznia 2014 roku Uchwala NR XXXV-471-13 w sprawie okreslenia wzorow formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiazujacych od dnia 1 stycznia 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
14-01-03 08:01
Katowice IntraCOM
330.89KB
Informacja w sprawie podatku rolnego 2014 Informacja w sprawie podatku rolnego 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
14-01-03 10:09
Pala Łukasz
86.32KB
Deklaracja na podatek rolny 2014 Deklaracja na podatek rolny 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
14-01-03 10:07
Pala Łukasz
104.37KB

Redakcja strony: Podatek rolnyRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
 • Pierwsza publikacja:Katowice IntraCOM2014-01-02 13:41:02
 • Aktualizacja publikacji:Brychcy Beata2018-12-31 11:07:49
 • Wytworzenie publikacji:Brychcy Beata2018-12-31 11:07:46
 • Zatwierdzenie informacji:Brychcy Beata2018-12-31 11:07:46
Drukuj Liczba odwiedzin: 3887