Podatek rolny

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkowanikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a)  wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego a także jeżeli dotyczy nieruchomości znajdujących się z Zasobie, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2018r poz. 2363, oraz z 2019r. poz. 1309), albo
b)   jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w sklad Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

Przedmiot opodatkowania

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Powstania i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć w Wydziale Finansowo-Budżetowym Referacie Podatków Urzędu Gminy i Miasta informację o gruntach, na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub o zaistnieniu zmian.
 3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są zobowiązane złożyć w Wydziale Finansowo-Budżetowym Referacie Podatków Urzędu Gminy i Miasta deklarację na podatek rolny  na dany rok podatkowy, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, a także odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.
 4. Obowiązek składania informacji i deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.
 5. Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 6. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.
 7. Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji.
 8. Łączne zobowiązanie pieniężne należne od przedmiotów opodatkowania stanowiących współwłasność lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej osób fizycznych ustala się w odrębnej decyzji (nakazie płatniczym), który wystawia się na któregokolwiek ze współwłaścicieli (posiadaczy). Jeżeli gospodarstwo rolne prowadzi w całości jedna z tych osób, nakaz płatniczy wystawia się na tę osobę.     

Termin płatności

 1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.
 3. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 4. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokośc zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższczych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

Podstawa opodatkowania

 1. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
  a)   dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
  b)    dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 2. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów - sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

 Stawki podatku rolnego na 2024 rok

 1. Grunty gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego - 224,075 zł.
 2. Pozostałe grunty, od 1 ha fizycznego - 448,15 zł.

Ulgi i zwolnienia

Zwolnienia i ulgi ustawowe reguluje rozdział 4 ustawy o podatku rolnym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 333);

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku  rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. z  2023r. poz. 1129);

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku  rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. z  2022r. poz. 995);

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r.w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019r. poz. 1105) - formularze ogólnopolskie obowiązujące od 1 lipca 2019r.;

Rozporządzenie Ministra Finansóiw z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1153)

Uchwała Nr XXVIII/319/16 z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. (Dz.Urz.Woj. Śl. z 2016r., poz. 6454);
Uchwała Nr XXXV/471/13 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku. (Dz. Urz.Woj.Śl. z 2013r., poz. 7086);

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku   rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z  2021r. poz. 951);

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku   rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z  2020r. poz. 982);
Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku   rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z  2020r. poz. 982);

Kategoria: Podatek rolny [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Deklaracja na podatek rolny DR-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
19-07-02 08:31 Górecki Wojciech 63.69KB
format: format_pdf Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
19-07-02 08:30 Górecki Wojciech 35.24KB
format: format_pdf Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
19-07-02 08:30 Górecki Wojciech 34.11KB
format: format_pdf Informacja o gruntach IR-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
19-07-02 08:29 Górecki Wojciech 49.05KB
format: format_pdf Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
19-07-02 08:28 Górecki Wojciech 34.77KB
format: format_pdf Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
19-07-02 08:28 Górecki Wojciech 33.83KB
format: format_pdf Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników ZIR-3 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
19-07-02 08:27 Górecki Wojciech 32.18KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXVIII 319 16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
16-12-29 14:55 Brychcy Beata 495.09KB
format: format_pdf Uchwała NR XXV-299-12 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 321
14-01-03 10:48 Pala Łukasz 386.8KB
format: format_pdf Uchwala NR XXXV-471-13 w sprawie okreslenia wzorow formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiazujacych od dnia 1 stycznia 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 408
14-01-03 08:01 Katowice IntraCOM 330.89KB
format: format_pdf Informacja w sprawie podatku rolnego 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 448
14-01-03 10:09 Pala Łukasz 86.32KB
format: format_pdf Deklaracja na podatek rolny 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 481
14-01-03 10:07 Pala Łukasz 104.37KB

Redakcja strony: Podatek rolnyRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
 • Pierwsza publikacja:Katowice IntraCOM2014-01-02 13:41:02
 • Aktualizacja publikacji:Brychcy Beata2023-11-02 14:16:18
 • Wytworzenie publikacji:Brychcy Beata2023-11-02 14:16:14
 • Zatwierdzenie informacji:Brychcy Beata2023-11-02 14:16:14
Drukuj Liczba odwiedzin: 6351