Podatek leśny

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawne, będące: właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego od lasów pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej "Lasami Państwowymi", oraz wchodzących w skład Zasobu Własnośći Rolnej Skarbu Państwa, nieobjętych obowiązkiem podatkowym, ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.
Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.  

Przedmiot opodatkowania

 1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna;
 2. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy;
 3. Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym. 

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć w Wydziale Finansowo-Budżetowym Referacie Podatków Urzędu Gminy i Miasta informację o lasach, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian, mających wpływ na wysokość opodatkowania.
 3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych mają obowiązek złożyć w Wydziale Finansowo-Budżetowym Referacie Podatków Urzędu Gminy i Miasta deklarację na podatek leśny, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku, a także odpowiednio korygować deklaracje w razie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, w termnie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.
 4. Obowiązek składania informacji i deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnien na mocy przepisów ustawy.
 5. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Podstawa opodatkowania

 1. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 2. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ustalaną na podstawie komunikatu Prezesa GUS.
 3. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Termin płatności

 1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - według składanych deklaracji: w 12 ratach do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.
 3. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Stawki podatku leśnego w 2021 roku

- od 1 ha powierzchni lasu - 43,3048 zł.

- dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%, w 2021 r. wynosi                 21,6524 zł od 1 ha powierzchni lasu. 

Ulgi i zwolnienia

 1. Zwalnia się od podatku leśnego:
  a)  lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
  b)  lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
  c)  użytki ekologiczne,
 2. Od podatku leśnego zwalnia się również:
  a)  uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wuyższego i nauki,
  b)  publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową,
  c)  instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  d)  prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r. poz 511,1000,1076,1925,2192 i 2354), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej,
  e)  instytuty badawcze,
  f) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.
  g) Krajowy Zasób Nieruchomosći, w zakresie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 roku poz. 23630:
  h) Centrum Łukasiewicz i Instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 888 ze zm.);

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z 2020r., poz. 983);

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019r., poz.1018);

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019r. poz. 1126) - formularze ogólnopolskie obowiązująće od 1 lipca 2019r.;

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie spozsobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1154);

Uchwała Nr XXVIII/320/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2016r., poz. 6455);

Uchwała Nr XIII/187/15 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015r., poz. 6728)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Podatek leśny [ 13 ]
Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r. Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
19-07-02 08:36
Górecki Wojciech
51.46KB
Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
19-07-02 08:35
Górecki Wojciech
32.62KB
Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
19-07-02 08:35
Górecki Wojciech
32.48KB
Informacja o lasach IL-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r. Informacja o lasach IL-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-07-02 08:34
Górecki Wojciech
42.36KB
Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIL-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIL-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-07-02 08:33
Górecki Wojciech
32.29KB
Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIL-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIL-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
19-07-02 08:33
Górecki Wojciech
32.17KB
Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników ZIL-3 - obowiązujący od 1 lipca 2019r. Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników ZIL-3 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-07-02 08:32
Górecki Wojciech
32.16KB
Uchwała Nr XXVIII 320 16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku Uchwała Nr XXVIII 320 16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
16-12-29 14:56
Brychcy Beata
413.02KB
UCHWAŁA NR XIII/187/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązującychod 1 stycznia 2016 roku UCHWAŁA NR XIII/187/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązującychod 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
15-12-15 09:29
Brychcy Beata
407.18KB
Uchwała NR XXV-300-12 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku Uchwała NR XXV-300-12 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
14-01-03 10:48
Pala Łukasz
356.7KB
Uchwala NR XXXV-472-13 w sprawie okreslenia wzorow formularzy informacji i deklaracji na podatek lesny obowiazyjacych od dnia 1 stycznia 2014 roku Uchwala NR XXXV-472-13 w sprawie okreslenia wzorow formularzy informacji i deklaracji na podatek lesny obowiazyjacych od dnia 1 stycznia 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
14-01-03 08:03
Katowice IntraCOM
307.78KB
Informacja w sprawie podatku lesnego 2014 Informacja w sprawie podatku lesnego 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
14-01-03 10:38
Pala Łukasz
79.48KB
Deklaracja na podatek lesny 2014 Deklaracja na podatek lesny 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
14-01-03 10:38
Pala Łukasz
82.61KB

Redakcja strony: Podatek leśnyRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
 • Pierwsza publikacja:Katowice IntraCOM2014-01-02 13:44:24
 • Aktualizacja publikacji:Brychcy Beata2020-12-29 11:58:52
 • Wytworzenie publikacji:Brychcy Beata2020-12-29 11:58:48
 • Zatwierdzenie informacji:Brychcy Beata2020-12-29 11:58:48
Drukuj Liczba odwiedzin: 4059