Komisje Rady Miejskiej

 

Komisje Rady Miejskiej

Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada Miejska może powoływać stałe i doraźne komisje będące organami rady, określając w drodze odrębnych uchwał ich nazwę, przedmiotowy zakres działania oraz liczbę członków spośród radnych. Pracami komisji kierują przewodniczący komisji wybrani przez powołanych członków komisji na ich pierwszych posiedzeniach.

Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem pracy oraz w miarę potrzeb. W posiedzeniach komisji, bez prawa udziału w głosowaniu, mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami, a także sołtysi i przewodniczący dzielnic. 

Komisje uchwalają opinie, sprawozdania, projekty uchwał, oświadczenia, deklaracje, a także apele do rady. Komisje w formie uchwał mogą przyjąć do wiadomości przedłożone im informacje bądź stanowiska. 

Do zadań wspólnych komisji stałych rady należy:

 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał, a także opiniowanie na sesję innych projektów uchwał pozostających w zakresie przedmiotu działania komisji,
 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez radę lub burmistrza oraz sprawy przedkładane przez członków komisji, radnych, sołtysów, rady sołeckie, zarządy dzielnic czy osiedli,
 • współpraca z jednostkami gospodarczymi i stowarzyszeniami i innymi instytucjami, a przede wszystkim z mieszkańcami gminy, w zakresie spraw należących do właściwości komisji,
 • kontrola burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy, w zakresie spraw dla których komisja została powołana,
 • kontrolowanie wykonania uchwał rady.

Szczegółowe zasady działania komisji Rady Miejskiej określa rozdział IV Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 


Obecnie przy Radzie Miejskiej działa 8 stałych komisji:

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący: Jan Pala
 • Wiceprzewodnicząca: Izabela Tesluk
 • Janusz Babczyński
 • Ryszard Jonderko
 • Bogdan Knopik
 • Leszek Salamon
 • Jolanta Szejka

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

 • kontrola działalności Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 • opiniowanie wykonania budżetu gminy,
 • występowanie do Rady z wnioskiem w przedmiocie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi; wniosek w tej sprawie podlega zaopiniowaniu przez RIO i w tym celu Komisja składa wniosek do RIO do 7 dni od daty jego podjęcia.

Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju

 • Przewodnicząca: Jolanta Szejka
 • Wiceprzewodniczący: Grzegorz Wolny
 • Jerzy Kapszewicz
 • Jan Pala
 • Antoni Procek
 • Grażyna Strzelecka
 • Stefania Szyp

Do zadań Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju należą sprawy z zakresu: 

 • działalności finansowej i programów gospodarczych gminy, 
 • gospodarowania mieniem komunalnym,
 • inicjatyw gospodarczych w zakresie przemysłu, handlu i usług,
 • działalności sieci handlu detalicznego, gastronomii, usług i ochrony konsumenta,
 • gospodarki targowisk,
 • przekształceń własnościowych,
 • promocji gospodarczej gminy,
 • inicjowania działań związanych z określeniem kierunków rozwoju gospodarczego, rozwoju turystyki i rekreacji,
 • dostosowania kierunków kształcenia i reorientacji zawodowej do potrzeb rynku pracy,
 • koordynacji prac związanych z opracowaniem wieloletnich programów inwestycyjnych,
 • współdziałania z instytucjami w zakresie organizowania lokalnych i ponadlokalnych wystaw i targów promujących gminę.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego

 • Przewodniczący: Wacław Brózda
 • Wiceprzewodniczący: Janusz Babczyński
 • Ryszard Jonderko
 • Jerzy Kapszewicz
 • Bogdan Knopik
 • Waldemar Mitura
 • Grzegorz Płonka
 • Leszek Salamon
 • Michał Stokłosa
 • Grażyna Strzelecka
 • Bernard Strzoda
 • Marek Szczech
 • Izabela Tesluk

Do zadań Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego należą sprawy z zakresu: 

 • planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • oceny i analizy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • formułowanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • gospodarki komunalnej,
 • dróg, komunikacji i środków łączności,
 • budownictwa i inwestycji gminnych.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej 

 • Przewodniczący: Leszek Salamon
 • Wiceprzewodniczący: Marek Szczech
 • Janina Binda
 • Wacław Brózda
 • Waldemar Mitura
 • Jan Pala
 • Grzegorz Płonka
 • Antoni Procek
 • Michał Stokłosa
 • Grażyna Strzelecka
 • Józef Szczekała
 • Izabela Tesluk
 • Grzegorz Wolny

Do zadań Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej należą sprawy z zakresu: 

 • zabezpieczenia społecznych potrzeb w zakresie usług zdrowotnych,
 • tworzenia i funkcjonowania placówek opieki społecznej,
 • pomocy społecznej i bytowej dla mieszkańców gminy,
 • promocji rodziny, ochrony jej materialnych i społecznych potrzeb,
 • tworzenia bazy do prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej, w tym dla rozwoju klubów sportowych,
 • bezpieczeństwa imprez masowych,
 • upowszechniania kultury fizycznej, sportu i innych form rekreacji.

Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami

 • Przewodniczący: Waldemar Mitura
 • Wiceprzewodniczący: Artur Sola
 • Janusz Babczyński
 • Wacław Brózda
 • Jan Pala
 • Antoni Procek
 • Leszek Salamon
 • Józef Szczekała
 • Jolanta Szejka
 • Izabela Tesluk

Do zadań Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami należą sprawy z zakresu: 

 • przestrzegania i stosowania obowiązującego porządku prawnego,
 • stanowienia i funkcjonowania prawa miejscowego, 
  ochrony mienia komunalnego,
 • współpracy z organami samorządu w sołectwach i dzielnicach.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 • Przewodnicząca: Stefania Szyp
 • Wiceprzewodnicząca: Grażyna Strzelecka
 • Janusz Babczyński
 • Janina Binda
 • Bogdan Knopik
 • Leszek Salamon
 • Artur Sola
 • Michał Stokłosa
 • Bernard Strzoda
 • Jolanta Szejka
 • Izabela Tesluk
 • Grzegorz Wolny

Do zadań Komisji Oświaty, Kultury i Sportu należą sprawy z zakresu: 

 • funkcjonowania szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
 • tworzenia bazy do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej,
 • zabezpieczenia potrzeb mieszkańców w imprezy masowe.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

 • Przewodniczący: Ryszard Jonderko
 • Janina Binda
 • Jerzy Kapszewicz
 • Bogdan Knopik
 • Grzegorz Płonka
 • Antoni Procek
 • Michał Stokłosa
 • Bernard Strzoda
 • Marek Szczech

Do zadań Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki nieruchomościami należą sprawy z zakresu: 

 • gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 • melioracji wodnych,
 • współdziałania z instytucjami obsługi rolnictwa oraz Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • ochrony i kształtowania środowiska,
 • działalności parków, tworzenia terenów zielonych, utylizacji odpadów komunalnych,
 • inwestycji proekologicznych,
 • ochrony powierzchni ziemi oraz wód,
 • gospodarki odpadami,
 • gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska.

Komisja Budżetu i Finansów

 • Przewodniczący: Bogdan Knopik
 • Wiceprzewodniczący: Jerzy Kapszewicz
 • Wacław Brózda
 • Ryszard Jonderko
 • Waldemar Mitura
 • Jan Pala
 • Grzegorz Płonka
 • Antoni Procek
 • Leszek Salamon
 • Bernard Strzoda
 • Marek Szczech
 • Józef Szczekała
 • Jolanta Szejka
 • Stefania Szyp

Do zadań Komisji Budżetu i Finansów należy: 

 • uzgadnianie treści budżetu,
 • uzgadnianie podstawowych kierunków wydatków i dochodów gminy,
 • uzgadnianie wielkości stawek podatkowych uchwalanych przez gminę.

Redakcja strony: Komisje Rady MiejskiejRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-03-19 11:24:37
 • Aktualizacja publikacji:Gruszkiewicz Sylwia2015-04-08 09:42:20
 • Wytworzenie publikacji:Gruszkiewicz Sylwia2015-04-08 09:42:12
 • Zatwierdzenie informacji:Gruszkiewicz Sylwia2015-04-08 09:42:12
Drukuj Liczba odwiedzin: 3488