Rejestry

NazwaZawartośćMiejsce przechowywaniaJednostka prowadzącaSposób udostępniania danych
Rejestr decyzji i wniosków na wycinkę drzew i krzewów informacje dotyczące wycinki drzew i krzewów Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 5 (Zameczek)
Wydział Ekologii i Zdrowia udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr decyzji w sprawie ulg i umorzeń w podatkach lokalnych nr ewidencyjny podatnika, dane osobowe podatnika, podstawy wymiaru, kwota podatku, kat. B-10 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 2
Wydział Finansowy - podatki lokalne udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr instytucji kultury oznaczenie instytucji kultury, organizacja instytucji kultury, mienie instytucji kultury, połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 19
Wydział Organizacyjny otwarty dostęp do zawartości rejestru, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu oraz wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej
Link: Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań radnych lp. nr protokołu, zgłaszający, treść interpelacji, adresat, data wysłania, termin udzielenia odpowiedzi, uwagi, kat. A Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 9
Biuro Rady udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr kontroli wewnętrznych lp., sygnatura sprawy, rodzaj kontroli, nr upoważnienia do kontroli, termin, nazwa jednostki poddanej kontroli, temat zadania audytowego, zalecenia Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 22
Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr kontroli zewnętrznych lp., nazwisko i imię, tytuł służbowy kontrolującego, przez kogo delegowany, data i nr delegacji służbowej, czas trwania czynności kontrolnych, temat kontroli, data otrzymania protokołu, nr akt gdzie protokół jest przechowywany, uwagi, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 4
Sekretariat udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr korespondencji nr, data otrzymania korespondencji, od kogo, treść korespondencji, znak referenta, kat. A Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 4
Sekretariat udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej lp., rok wykazu przedpoborowego, rok listy poborowych, nazwisko i imię, imię ojca, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, miejsce zamieszkania, data stawienia się do rejestracji przedpoborowych i poboru, przyczyny niezgłoszenia się, faktyczna data stawienia się do rejestracji przedpoborowych, miejsce zgłoszenia się do rejestracji, seria i numer książeczki wojskowej, zastosowane sankcje karne, podstawa skreślenia, uwagi Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 2 (budynek USC)
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr PESEL podstawowe dane o osobie - urodzenie, ślub, zgon, dane adresowe, wykształcenie, dane dotyczące ewidencji wojskowej itp., kat. A Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 15
Wydział Spraw Obywatelskich udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr planów przestrzennych aktualne podejmowane uchwały odnośnie nowych planów oraz zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 1 (Zameczek)
Wydzial Planowania Przestrzennego udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr podatników podatku od nieruchomości nr ewidencyjny podatnika, dane osobowe podatnika, podstawy wymiaru, kwota należnego podatku, kat. B-10 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 2
Wydział Finansowy - podatki od nieruchomości udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr podatników podatku od posiadania psów nr ewidencyjny podatnika, dane osobowe podatnika, podstawy wymiaru, kwota należnego podatku, kat. B-10 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 2
Wydział Finansowy - podatki lokalne udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr podatników podatku od środków transportu dane podatnika, dane dotyczące podatku, dane księgowe Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 10
Wydział Finansowy - podatki od środków transportu udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr podatników podatku rolnego i leśnego nr ewidencyjny podatnika, dane osobowe podatnika, podstawy wymiaru, kwota należnego podatku, kat. B-10 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 2
Wydział Finansowy - podatki od nieruchomości udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr postanowień o podziale nieruchomości lp. data wpływu, data wypływu, znak pisma, sprawa, imię i nazwisko, uwagi Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 1 (Zameczek)
Wydzial Planowania Przestrzennego udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr protokołów sesji wszystkie protokoły z sesji w danym roku, kat. A Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 9
Biuro Rady udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr protokołów z posiedzeń komisji Rady Miasta protokoły z posiedzeń komisji branżowych Rady Miasta Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 9
Biuro Rady udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr przedpoborowych lp., nazwisko i imię, imię ojca, data i miejsce urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, adres pobytu stałego lub czasowego ponad 2 miesiące, data zameldowania i miejsce poprzedniego pobytu stałego lub czasowego ponad 2 miesiące, data wymeldowania i zgłoszenie miejsca nowego pobytu, data zgłoszenia się do rejestru, pokwitowanie odbioru potwierdzenia, wyniki przeglądu lekarskiego i uwagi Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 2 (budynek USC)
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr skarg i wniosków lp., data wpływu skargi, nazwa instytucji przekazującej skargę, obowiązek udzielania odpowiedzi, nazwisko i imię skarżącego (instytucja), data skargi, adres skarżącego, przedmiot skargi, data zlecenia załatwienia skargi, komu zlecono załatwienie, termin załatwienia skargi, potwierdzenie odbioru skargi, adnotacje o sposobie załatwienia skargi, kogo zawiadomiono i kiedy, uwagi, kat. A Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 4
Sekretariat udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr spraw prowadzonych przez USC lp. sprawa, od kogo wpłynęła, data wszczęcia i data załatwienia, uwagi Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 1 (budynek USC)
Urząd Stanu Cywilnego udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr uchwał Rady lp., nr protokołu, nr uchwały, data podjęcia uchwały, w jakiej sprawie, termin wykonania, odpowiedzialność za wykonanie, kat. A Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 9
Biuro Rady udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr udostępnionych danych osobowych dot. dowodów osobistych wnioski o udostępnienie danych osobowych oraz odpowiedzi na wnioski Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 14
Wydział Spraw Obywatelskich udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr udostępnionych danych osobowych dot. ewidencji ludności wnioski o udostępnienie danych osobowych oraz odpowiedzi na wnioski Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 14
Wydział Spraw Obywatelskich udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr umów i zleceń lp., data spisania umowy (zlecenia), wydział który przedkłada umowę, kontrahent z którym zawiera się umowę, nr umowy, treść umowy, wartość brutto, okres końcowy trwania umowy, dział, rozdział, paragraf, pozycja, wartość podzielona na lata, uwagi, kat. A Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 10
Wydział Finansowy udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr wniosków i opinii komisji rady samorządu gminnego wniosek z dnia, czego dotyczy, uwagi, kat. A Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 9
Biuro Rady udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr wniosków o wydanie paszportu data wpływu, lp., kwota, nazwisko i imię, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 15
Wydział Spraw Obywatelskich - paszporty udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr wniosków o zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego lp. data wpływu, data wypływu, znak pisma, sprawa, imię i nazwisko, uwagi Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 1 (Zameczek)
Wydzial Planowania Przestrzennego udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr wyborców nr ewidencyjny, dane osobowe, adres osoby zameldowanej na pobyt stały na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, która ukończyła 18 lat i ma prawo głosu w wyborach Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 15
Wydział Spraw Obywatelskich udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego lp., dane adresowe inwestora, adres budowy, rodzaj budowy, data wpływu i wydania, uzgodnienia, uwagi Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 1 (Zameczek)
Wydzial Planowania Przestrzennego udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr wydanych paszportów data wpływu paszportu, imię i nazwisko, seria i nr paszportu, data ważności paszportu, podpis odbierającego i data odbioru Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 15
Wydział Spraw Obywatelskich - paszporty udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw wykaz osób upoważnionych do podpisywania decyzji, wykaz osób upoważnionych do podpisywania spraw związanych z pracą wydziału, wykaz osób upoważnionych aktem notarialnym, pełnomocnictwa Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 19
Wydział Organizacyjny udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr wydanych zaświadczeń z planu zagospodarowania przestrzennego lp. data wpływu, data wypływu, znak pisma, sprawa, imię i nazwisko, uwagi Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 1 (Zameczek)
Wydzial Planowania Przestrzennego udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr wydanych wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego lp. data wpływu, data wypływu, znak pisma, sprawa, imię i nazwisko, uwagi Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 1 (Zameczek)
Wydzial Planowania Przestrzennego udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr zamówień publicznych lp., data, tryb udzielania zamówienia, nazwa firmy, wartość zadania, nazwa zadania Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wydziały branżowe udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr zarządzeń i aktów wewnętrznych burmistrza lp., nr zarządzenia, data, sprawa, wydział, kat. A Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 4
Sekretariat udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu

Redakcja strony: RejestryRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-13 10:24:53
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2021-02-10 13:41:03
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2021-02-10 13:41:01
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2021-02-10 13:41:01
Drukuj Liczba odwiedzin: 5153