Zgromadzenia


Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnejdla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.

W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zawiadomienie to kieruje:

 • na adres e-mail:

- ,

-

lub

 • na numer faksu:

- 32 4332662

- 32 4311760

albo

 • na adres skrzynki podawczej SEKAP:

https://www.sekap.pl/id/22948

bądź

 • do skrytki ePUAP:

/8411Z/UGIMCzerwionka

 

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:

1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

2) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

3) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

4) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

5) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

1) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

2) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

Przepisów niżej wymienionej ustawy nie stosuje się do zgromadzeń:

 • organizowanych przez organy władzy publicznej,

 • odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485),

 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm

Niezbędne dokumenty: Zawiadomienie o zamiarze organizowania zgromadzenia.

Opłaty: Brak

Jednostka obsługująca: Wydział Spraw Obywatelskich

pokój nr 3 (budynek USC) tel. 32 4295948,

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Rejestracja wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia następuje z uwzględnieniem daty, godziny oraz minuty wniesienia zawiadomienia, które decydują o kolejności jego wniesienia. Organ gminy udostępnia niezwłocznie na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia.

Z przepisów wyżej cytowanej ustawy wynika, że jedynie w przypadku zakazu zgromadzenia organ wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

 • jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzenia się lub zasady organizowania zgromadzeń lub jego odbycie naruszają przepisy karne,

 • jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

Decyzję o zakazie zgromadzenia organ niezwłocznie udostępnia na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy Sądowi Okręgowemu w Gliwicach.

 

Sposób przekazania informacji o sprawie:

 • wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście z Wydziałem Spraw Obywatelskich pokój 3,

 • informacje można uzyskać również telefonicznie pod nr telefonu 32 4295948.

Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia:

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Gliwicach w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.Redakcja strony: ZgromadzeniaRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2017-03-22 10:35:33
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2017-05-24 09:38:06
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2017-05-24 09:38:05
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2017-05-24 09:38:05
Drukuj Liczba odwiedzin: 840