Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

 

Wnioski o udostępnienie danych jednostkowych należy kierować do organu gminy właściwego ze względu na ostatni znany adres zameldowania osoby poszukiwanej.

Złożony wniosek podlega ocenie organu udostępniającego, który po sprawdzeniu jego kompletności, bada uprawnienie wnioskodawcy do uzyskania żądanego zakresu danych. Jeżeli wynik sprawdzenia będzie pozytywny, dane podlegają udostępnieniu. W przeciwnym razie wydawana jest decyzja odmowna, która podlega zaskarżeniu.

Organ gminy udostępnia w trybie jednostkowym dane z rejestru mieszkańców lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Organ gminy z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia dane następującym podmiotom:

 1. organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;

 2. Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);

 3. komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;

 4. państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotomw zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

 5. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

Udostępnianie danych na rzecz tych podmiotów następuje nieodpłatnie.

Dane z tych rejestrów mogą być udostępnione:

 1. osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

 2. jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

 3. innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Udostępnianie danych tym podmiotom następuje odpłatnie, z wyjątkiem przypadku, gdy dane niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Dane jednostkowe udostępnianena wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r.
o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dane te przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

 3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie okrelsenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzykiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego.

 4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie okrelsenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzykiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego.

 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Niezbędne dokumenty:

 1. Wypełniony formularz wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL,

 2. Dowód uiszczenia opłaty,

 3. Jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisu prawa-kserokopia dokumentów świadczących o interesie prawnym lub faktycznym w pozyskaniu danych (oryginał do wglądu) np.:wezwanie sądowe,wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskodawcy tj. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.,

 4. Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których dane te dotyczą.

 5. W przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty).

Opłaty:

 • Opłata za udostępnienie danych jednostkowych na wniosek złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wynosi 31,00zł.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nr 21845410952003000003740047 w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie oddział Czerwionka-Leszczyny.

Jednostka obsługująca: Wydział Spraw Obywatelskich tel. 32 42 959 48
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9A

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia:

 1. Udostępnienie danych następuje niezwłocznie w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 2. Odmowa udostępnienia danych jednostkowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy: zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Sposób przekazania informacji o sprawie:

 • wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście z Wydziałem Spraw Obywatelskich pokój nr 3,

 • informacje można uzyskać również telefonicznie pod nr telefonu: 32 42 959 48,

 • udostępnienie danych w formie pisemnej bądź decyzja o odmowie udostępnienia danych zostanie przesłana pocztą tradycyjną na adres wnioskodawcy.

Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia:

Odwołanie od decyzji administracyjnej odmawiającej udostępnienia danych jednostkowych z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Można je złożyć bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania lub pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym). Zgodnie z art.57 § 5 (pkt 2 i 3) Kodeksu postępowania administracyjnego termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.Prawo pocztowe lub złożone w polskim urzędzie konsularnym.

Redakcja strony: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańcówRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2017-03-22 10:33:59
 • Aktualizacja publikacji:Jazgar Irena2019-01-25 10:49:43
 • Wytworzenie publikacji:Jazgar Irena2019-01-25 10:49:38
 • Zatwierdzenie informacji:Jazgar Irena2019-01-25 10:49:38
Drukuj Liczba odwiedzin: 1404