Nabór na ławników sądowych

Zgodnie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133) Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach wybierze ławników do Sądu Okręgowego
w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku do końca października 2015 roku.

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach w piśmie z dnia 28 kwietnia 2015 r. wystąpił do Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach o dokonanie wyboru
ławników w następującej ilości:

do Sądu Okręgowego w Gliwicach:

7 ławników, w tym 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

do Sądu Rejonowego w Rybniku:

10 ławników, w tym 5 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca
2015 r.

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

 

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • jest nieskazitelnego charakteru,

 • ukończył 30 lat,

 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 • nie przekroczył 70 lat,

 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,

 • do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość sprawa pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;

 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;

 • duchowni;

 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

 • funkcjonariusze Służby Więziennej;

 • radni gminy, powiatu i województwa.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 • 2 zdjęcia (podpisane) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowody osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę 50 osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata można odebrać w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9, na I piętrze w pokoju nr 10.

Dokumenty te są również dostępne do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny http://www.czerwionka-leszczyny.pl w zakładce Rada Miejska - „Nabór na ławników sądowych”.

 

Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą pod numerem tel.: 32 429 59 35

 

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Nabór na ławników sądowych 2016-2019 [ 4 ]
Oświadczenie że nie jestem i nigdy nie byłem pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że moja władza rodzicielska nie została mi ograniczona ani zawieszona Oświadczenie że nie jestem i nigdy nie byłem pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że moja władza rodzicielska nie została mi ograniczona ani zawieszona
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
15-05-11 11:55
Gruszkiewicz Sylwia
56.29KB
Oświadczenie że nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe Oświadczenie że nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
15-05-11 11:54
Gruszkiewicz Sylwia
56.22KB
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
15-05-11 11:52
Gruszkiewicz Sylwia
130.05KB
Karta zgłoszenie kandydata na ławnika Karta zgłoszenie kandydata na ławnika
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
15-05-11 11:50
Gruszkiewicz Sylwia
226.19KB

Redakcja strony: Nabór na ławników sądowychRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2015-05-11 11:32:42
 • Aktualizacja publikacji:Gruszkiewicz Sylwia2015-05-11 11:48:19
 • Wytworzenie publikacji:Gruszkiewicz Sylwia2015-05-11 11:48:17
 • Zatwierdzenie informacji:Gruszkiewicz Sylwia2015-05-11 11:48:17
Drukuj Liczba odwiedzin: 1978